NAVIGACE
Rekonstruujete? Pozor na jedovatý radon Stavba domu Začínáme stavět 

Rekonstruujete? Pozor na jedovatý radon

Původní netěsná okna se při rekonstrukci mění za nová, téměř vzduchotěsná. Pozitivem výměny oken je snížení tepelných ztrát, což je aktivně podporováno také státem v podobě různých dotací, ale právě dokonalé utěsnění domu snižuje výměnu vzduchu v domě. Nižší intenzita výměny vzduchu znamená vyšší koncentraci škodlivých látek a plynů.

Majitelé nových oken by se měli zaměřit na intenzitu větrání. Pokud uživatelé domu nevyváží těsnost nových oken zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace.

Radioaktivní a jedovatý radon

Radon je radioaktivní plyn, který se dostane vzlínáním ze země do staveb, kde se hromadí a váže na částečky prachu. Následně se dostává do plic obyvatelů staveb a ty ozařuje. Důsledkem tohoto ozáření je zvýšené riziko rakoviny plic. Studie WHO ukázala, že jde o druhou nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, na kterou v Čechách zemře 900 lidí ročně.

Česká republika patří v globálním měřítku k lokalitám s nejvyšší koncentrací uranových rud v geologickém podloží. Z tohoto důvodu najdeme na území České republiky rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu.

Existují tři potenciální zdroje radonu v budovách:

  • Půdní vzduch pronikající do objektu z podloží – Jedná se o nejvýznamnější zdroj radonu v budovách. Průnik radonu do budov umožňují zejména lokální poruchy – netěsnosti kolem prostupu instalačních vedení, trhliny a praskliny v podlahách a suterénních stěnách, trhliny v hydroizolaci, apod.
  • Použité stavební materiály – Ve většině případů se jedná o stavební materiály použité u starších staveb. V současné době podléhají všechny vyráběné a dodávané stavební materiály přísné kontrole, která je řízena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
  • Dodávaná voda – Jedná o zdroj nejméně významný. Navíc, zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování v současnosti také podléhají dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měření radonu

Obsah radonu ve stavbách se měří dozimetry. Jedná se o radiometr pracující na principu změn látky v něm obsazené. Výše radonu je udávána v Becquerelech na metr krychlový – Bq/m3.

  • Hodnoty do 200 Bq/m3 – normální hodnoty
  • Hodnoty do 1000 Bq/m3 – u těchto hodnot je třeba zvážit sanaci
  • Hodnoty nad 1000 Bq/m3 – zvýšené hodnoty u nich je sanace nutná

Nejlepší způsob, jak zjisti, zdali se i u vás doma nachází zvýšené množství radonu, je pozvat si odborníky a nechat si radon přeměřit. K tomu, aby vám měření radonu bylo uznáno stavebním úřadem, je nutné, aby firma, která bude měření provádět, měla povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Toto povolení zaručuje, že je měření prováděno příslušnými přístroji, schváleným postupem a výsledky měření jsou správně interpretovány.

Průběh měření radonu

Měření radonu na vašem pozemku nebo ve vašem domě se provádí odběrem půdního vzduchu z pozemku, a to prostřednictvím odběrových tyčí zatlučených do hloubky cca 0,8 metru. Vzduch je přenesen do odběrných komor a následně je v laboratořích přeměřen. Zároveň jsou odebírány vzorky půdy z vrtaných či kopaných sond. Doba měření radonu na pozemku trvá cca 1 hodinu práce.

Pokud měření na vašem pozemku nebo uvnitř rodinného domu nedopadlo dobře, pak doporučujeme protiradonová opatření, která zamezí pronikání radonu do vašeho bydlení.

Za informace děkujeme společnosti RADON STAV s.r.o. – měření radonu Plzeň

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE